Všeobecné obchodné podmienky

Webová stránka NOTYpiesni.sk (ďalej len „Stránka“) je online informačnou službou, ktorú poskytuje spoločnosť Notissimo s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) za podmienok uvedených nižšie. Skôr než začnete používať Stránku a využívať s ňou súvisiace služby (ďalej len „Služby“), prečítajte si prosím pozorne tento dokument. Používaním Stránky a využívaním Služieb vyjadrujete svoj súhlas s nižšie uvedenými podmienkami. Ak s danými podmienkami nesúhlasíte, nie ste oprávnený používať Stránku ani využívať Služby. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek vykonávať zmeny vo Všeobecných podmienkach, pričom tieto zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich uverejnenia na Stránke. Je Vašou povinnosťou Všeobecné podmienky pravidelne kontrolovať s cieľom oboznámenia sa s prípadnými zmenami. Ak budete používať Stránku alebo využívať Služby aj po zmene Všeobecných podmienok, vyjadrujete tým jednoznačný súhlas so zmenenými Všeobecnými podmienkami.

1. Autorské práva, licencie, zdieľanie nápadov

Celý obsah Stránky je chránený medzinárodným autorským právom a príslušnými zákonmi o ochranných známkach. Autorské práva a ochranné známky spojené so Stránkou vlastní Spoločnosť, jej pobočky alebo iné oprávnené tretie strany. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom meniť, kopírovať, rozmnožovať, verejne prezentovať, šíriť alebo zdieľať obsah Stránky, vrátane nôt, textu, obrázkov, kódu a/alebo softvéru. Ste oprávnený stiahnuť a vytlačiť si časť obsahu Stránky výlučne pre svoje vlastné súkromné a nekomerčné použitie, podmienkou však je, že na príslušnom materiáli nesmiete zmeniť ani vymazať žiaden segment textu odkazujúci na autorské alebo vlastnícke práva. Svojim súhlasom so Všeobecnými podmienkami zároveň bezplatne a bez nároku na autorský honorár udeľujete Spoločnosti časovo a priestorovo neobmedzené oprávnenie meniť, rozmnožovať, uverejňovať, zdieľať, šíriť alebo iným spôsobom používať hudobný materiál a iné informácie (vrátane nápadov na zlepšenie produktov a služieb), ktoré Spoločnosti sprístupníte na verejných častiach Stránky (ako napr. na nástenke, vo fóre, v diskusnej časti a pod.) alebo v e-maile prostredníctvom akýchkoľvek súčasne alebo v budúcnosti dostupných prostriedkov. Spoločnosti zároveň udeľujete oprávnenie používať Vaše meno v súvislosti s Vami sprístupneným hudobným materiálom a inými informáciami, a na propagačné a marketingové účely s nimi spojené. Týmto sa vzdávate akéhokoľvek nároku obviniť Spoločnosť z domnelého alebo preukázaného porušenia alebo zneužitia autorských práv súvisiacich s uvedeným materiálom a informáciami.

Podmienky používania digitálnych nôt

a) V rámci Vášho nákupu digitálnych nôt ste oprávnený vyhotoviť si toľko výtlačkov konkrétnych nôt, koľko kusov daných nôt ste si zakúpili.

b) Vytlačené noty môžete používať pri vystúpeniach alebo na osobné účely. Nie ste oprávnený kopírovať alebo šíriť akýkoľvek obsah digitálnych nôt bez predchádzajúceho súhlasu Spoločnosti.

2. Používanie Stránky

Upozorňujeme Vás, že Spoločnosť zodpovedá výhradne za informácie, produkty a služby, ktorých je poskytovateľom a ktoré sú pre tento účel jednoznačne označené. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek iné informácie, produkty a služby na internete.

Stránku i internet ste oprávnený používať výhradne na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko. Spoločnosť poskytuje Stránku v takej podobe, v akej sa Vám zobrazuje na internete a v žiadnom prípade neposkytuje záruky ohľadom služieb alebo informácií poskytovaných prostredníctvom Stránky alebo všeobecne na internete (Spoločnosť, okrem iného, nezaručuje obchodovateľnosť ponúkaných služieb a informácií, ani ich vhodnosť pre konkrétny účel). Spoločnosť zároveň nezodpovedá za žiadne náklady ani škodu, ktorá Vám priamo alebo nepriamo vznikne v dôsledku používania Stránky alebo využívania Služieb. V plnej miere zodpovedáte za posúdenie vhodnosti, úplnosti a užitočnosti všetkých informácií, služieb a tovarov poskytovaných prostredníctvom Stránky alebo všeobecne na internete. Spoločnosť nezaručuje nepretržité ani bezchybné poskytovanie Služieb, ani odstránenie ich prípadných nedostatkov.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za:

  1. náhodné, nepriame alebo odvodené škody (napr. ušlý zisk, prerušenie prevádzky, strata programov alebo informácií a pod.) vzniknuté v dôsledku využívania Služieb a informácií poskytovaných prostredníctvom Stránky, alebo naopak, v dôsledku nemožnosti ich využívania, a to ani v prípade, ak používateľ vopred informoval Spoločnosť alebo jej oprávnených zástupcov o riziku vzniku týchto škôd;
  2. škody vzniknuté v dôsledku chýb alebo iných nedostatkov vyskytujúcich sa na Stránke, v hudobnom materiáli alebo iných informáciách stiahnutých prostredníctvom Stránky.

V štátoch, ktorých legislatíva nedovoľuje vylúčenie zodpovednosti Spoločnosti za odvodené alebo náhodné škody, namiesto ustanovení v bodoch (I) a (II) platí, že zodpovednosť Spoločnosti za predmetné škody je obmedzená v najväčšej zákonne dovolenej miere.

Spoločnosť neručí za žiadnu inú webovú stránku, ktorá je prístupná prostredníctvom Stránky, alebo ktorá odkazuje na Stránku. Ak navštívite inú webovú stránku, akou je NOTYpiesni.sk, musíte si byť vedomý skutočnosti, že ide o nezávislú stránku a Spoločnosť nemá vplyv na jej obsah. Navyše, ak niektorá webová stránka odkazuje na stránku NOTYpiesni.sk, neznamená to, že Spoločnosť podporuje alebo preberá zodpovednosť za obsah alebo používanie danej webovej stránky.

3. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že Spoločnosti, jej vedúcim predstaviteľom, konateľom, zamestnancom, zástupcom, poskytovateľom licencie, dodávateľom a tretím stranám poskytujúcim Spoločnosti informácie, poskytnete odškodnenie za akékoľvek straty, náklad a škody (vrátane primeranej odmeny pre právneho zástupcu) vzniknuté na základe porušenia Všeobecných podmienok. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené z nedbalosti alebo v dôsledku protiprávneho konania.

4. Práva tretích strán

Ustanovenia článkov 2 (Používanie Stránky) a 3 (Odškodnenie) sa chápu v prospech Spoločnosti, jej vedúcich predstaviteľov, konateľov, zamestnancov, zástupcov, poskytovateľov licencie, dodávateľov a tretích strán poskytujúcich Spoločnosti informácie. Každá z týchto fyzických alebo právnických osôb je oprávnená uplatniť predmetné ustanovenia priamo voči Vám vo svojom vlastnom mene.

5. Vypovedanie zmluvy

Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to kedykoľvek, bez udania dôvodu a bez predchádzajúceho upovedomenia druhej zmluvnej strany. Ustanovenia článkov 1 (Autorské práva, licencie, zdieľanie nápadov), 2 (Používanie Stránky), 3 (Odškodnenie), 4 (Práva tretích strán) a 6 (Doplňujúce dojednania) zostávajú v platnosti aj po vypovedaní tejto zmluvy.

6. Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

7. Doplňujúce dojednania

Súhlasíte s tým, že vo veci prípadných sporov medzi Spoločnosťou a Vami v súvislosti s touto zmluvou alebo s povinnosťami zmluvných strán, ktoré z nej vyplývajú, môže konať výlučne príslušný súd so sídlom v Európskej únii. Zároveň ste povinný uplatniť si akékoľvek nároky alebo pohľadávky voči Spoločnosti v lehote do jedného (1) roka od ich vzniku. Po uplynutí tejto lehoty ich uplatnenie nie je možné. Ak Spoločnosť netrvá na prísnom dodržaní niektorého z ustanovení Všeobecných podmienok, neznamená to, že dané ustanovenie stráca platnosť, ani že sa Spoločnosť zrieka niektorého zo svojich práv. Konanie zmluvných strán ani obchodná prax nemajú vplyv na žiadne z ustanovení Všeobecných podmienok. Spoločnosť je oprávnená previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných podmienok na ľubovoľnú fyzickú alebo právnickú osobu, a to kedykoľvek a bez Vášho upovedomenia.

Všetky práva, ktoré nie sú jasne uvedené vo Všeobecných podmienkach, sú vyhradené.